+31 (0)318 - 826 051
  • 15 Jaar ervaring
  • Showroom bij u thuis
  • Kwaliteitsmerken
  • 100% Maatwerk
  • Vijf jaar garantie
  • De beste Service

Algemene Voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Frisse Zonwering B.V.

1. Partijen
1. Frisse Zonwering: Frisse Zonwering, gevestigd te Veenendaal aan de Slagvink 68 (3906
AG), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70679002, gebruiker van
deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Frisse Zonwering:
Website: www.frissezonwering.nl
Email: info@frissezonwering.nl
Telefoonnummer: 0318 – 826 051
Btw-identificatienummer: NL001793944B33
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Frisse
Zonwering, ongeacht of zij valt onder ‘de zakelijke klant’ of ‘de particulier’.
4. De Particulier: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfsof beroepsactiviteiten vallen; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten
van Frisse Zonwering.
5. De Zakelijke Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van
Frisse Zonwering, die niet onder het begrip ‘De Particulier’ valt.

2. Toepasselijkheid
1. Frisse Zonwering verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van
Frisse Zonwering en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met
elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere
voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor
toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Frisse Zonwering bij de uitvoering van de overeenkomst worden
betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig
zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel
mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds heeft een geldigheidsduur van 30
dagen en is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk
door Frisse Zonwering is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief
btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens
Frisse Zonwering.
5. Elk aanbod is strikt vertrouwelijk en persoonlijk gericht tot De Klant, De Klant is niet
gerechtigd de inhoud van een aanbod met derden te bespreken. Het aanbod is in goed overleg
tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de bedrage (prijzen,
boetes, et cetera) redelijk en billijk.
6. Alle opgaven door Frisse Zonwering van getallen, maten, gewichten en kleur van de te
gebruiken of te leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte proefplaatsingen,
offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn
slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Frisse Zonwering.
7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben
ondertekend, nadat Frisse Zonwering een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel
nadat Frisse Zonwering, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende
beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

4. Uitvoering door Frisse Zonwering
1. Frisse Zonwering zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na
te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Frisse Zonwering altijd eerst in
gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld,
alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
2. Het staat Frisse Zonwering vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden.
Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
3. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen
tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de
daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door De Klant tussentijds wijzigingen
ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Frisse Zonwering de noodzakelijke
aanpassingen aan in opdracht van De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Frisse
Zonwering dit als een aanvullende opdracht aan De Klant in rekening. Frisse Zonwering mag
de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Klant in rekening brengen, tenzij de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Frisse Zonwering zijn toe
te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
4. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren
goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit
ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
5. De opslag van de goederen, vanaf het einde van het transport, komt voor rekening en risico
van De Klant. Indien de goederen zijn opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Frisse
Zonwering wordt geplaatst, be- of verwerkt, is De Klant niet gerechtigd de goederen te
verplaatsen.
6. Frisse Zonwering behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte
opdracht. Frisse Zonwering zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Frisse
Zonwering bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten
van Frisse Zonwering worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en
voor zover in de schriftelijke overeenkomst Frisse Zonwering uitdrukkelijk een resultaat
heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is
omschreven.

5. Eigendomsvoorbehoud
1. Elke eigendomsoverdracht op basis van de overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in
tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen
De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Frisse Zonwering verschuldigd is of zal zijn,
volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar
onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke
incassokosten. De Klant is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te
bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
2. De Klant dient, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, Frisse
Zonwering tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of
wanneer derden beslag dreigen te leggen op de goederen. De Klant is tevens gehouden ten
behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen
schade en diefstal.
3. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is
De Klant verplicht op verzoek van Frisse Zonwering alle benodigde medewerking te leveren
waardoor Frisse Zonwering weer onbezwaarlijk over de geleverde (en geïnstalleerde)
goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Frisse
Zonwering het geleverde te deinstalleren en retour te zenden. Het voorgaande geldt op straffe
van een boete van 10% van het factuurbedrag. Alle kosten en schade, vallende op of
veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder De Klant bevonden,
komen voor diens rekening en risico.

6. Verbintenissen van De Klant
1. De Klant stelt Frisse Zonwering in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant
verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de
overeenkomst door Frisse Zonwering. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat Frisse Zonwering tijdig kan beschikken over de voor de opdracht
benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen
gegevens;
b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de
opdracht benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor
rekening van De Klant;
c) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die
niet tot de opdracht van Frisse Zonwering behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat
de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
d) Er zorg voor dragen dat Frisse Zonwering beschikt over voldoende gelegenheid voor
aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende
afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld.
De Klant is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van Frisse Zonwering.
e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden
ter plaatse, zodat Frisse Zonwering dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
f) Frisse Zonwering dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht
te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig
te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking
stellen van een sleutel.
g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of
de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Frisse Zonwering worden verricht,
waaronder voorwaarden omtrent schoeisel en overige materialen.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Frisse
Zonwering hieromtrent tijdig te informeren. Frisse Zonwering is gerechtigd de hiermee
gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in
rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Frisse Zonwering
nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te
vergoeden.
4. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en
informatie aan Frisse Zonwering te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en
uitvoeringsvoorschriften. Frisse Zonwering zal deze naar zijn beste weten beoordelen en De
Klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Frisse Zonwering is echter niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis
van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.
5. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
6. De Klant is voor het gebruik van de goederen zelf verantwoordelijk voor handelen volgens
de juiste vergunningen, toestemmingen en andere overheidsvoorschriften, zoals bijvoorbeeld
inzake brandveiligheid. De Klant aanvaard alle hierbij komende risico’s. Indien Frisse
Zonwering voor De Klant werkzaamheden verricht in strijd met zulke voorschriften komen
alle risico’s voor verantwoordelijkheid van De Klant.

7. Prijzen en betaling
1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Frisse Zonwering niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door De Klant verstrekte
informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Frisse Zonwering gerechtigd alle
meerkosten, zoals opslag, reiskosten of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in
rekening te brengen. Deze regeling geldt afzonderlijk van de regeling in lid 3.
3. In het geval dat met de opdracht meer werk is gemoeid dan bij het aanbod is geschat, is
Frisse Zonwering gerechtigd om de aanneemsom met maximaal 10% te verhogen zonder
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van De Klant.
4. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Frisse Zonwering terstond
gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede
een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Laatstgenoemde kosten bedragen ten aanzien van De Zakelijke Klant tenminste 15% van de
verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering is het De Klant
niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of
inhouding toe te passen. Frisse Zonwering heeft het recht haar werkzaamheden te staken of
geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan
te beperken, voor zo lang De Klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens
Frisse Zonwering niet nakomt danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8. Garantie en aansprakelijkheid
Specifiek ten aanzien van de levering van goederen:
1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende,
zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
2. De Klant is gehouden de levering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren
op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet
aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er geen
exoneratie van toepassing is, dan is er derhalve sprake van een gebrek en dient De Klant
binnen 8 dagen na levering Frisse Zonwering hieromtrent te informeren. Wanneer De Klant
Frisse Zonwering omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op enige
remedie.
3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Frisse Zonwering het gebrek
kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor
beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft
De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor
retournering van het geleverde.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of
De Klant Frisse Zonwering omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht
op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast
dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien De Klant onjuist of onzorgvuldig
gebruik valt te verwijten of in het geval De Klant zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Frisse Zonwering, eigenhandig wijzigingen in het door Frisse Zonwering
geleverde en/of geïnstalleerde aanbrengt of laat aanbrengen.
7. Behoudens aansprakelijkheid van dwingend recht, is Frisse Zonwering bij eventuele
tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de
ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander
naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan
doen gelden op welke vergoeding dan ook.
Specifiek ten aanzien van de levering van diensten:
8. De Klant is gehouden om het resultaat van de opdracht zo spoedig mogelijk na mededeling
dat de opdracht is voltooid te controleren op gebreken.
9. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Frisse Zonwering aan De Klant
heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en De Klant dit werk heeft aanvaard. De
oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
a) 10 dagen zijn verstreken nadat De Klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is
voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook
niet heeft geweigerd;
b) De Klant het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft
genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat
gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en De Klant niet binnen 7 dagen het resultaat heeft
geweigerd;
c) De Klant de factuur ten aanzien van de dienst heeft voldaan.
10. Indien De Klant tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering
een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan
Frisse Zonwering is toe te rekenen, dient Frisse Zonwering binnen een redelijke termijn in de
gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te
beperken. Binnen deze termijn heeft De Klant geen recht op enige remedie. De bepalingen,
waaronder die omtrent de uitvoering door Frisse Zonwering en verbintenissen van De Klant,
van deze algemene voorwaarden zijn op dit werk van toepassing.
11. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van De Klant. Er
kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht
onderhoud van het geleverde werk, door bijvoorbeeld het niet regelmatig schoonmaken van
de goederen, het niet tegengaan van roest, en het niet smeren van de bewegende onderdelen
van de goederen.
12. De Zakelijke Klant verliest in elk geval zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in
het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 1 maand nadat hij dit heeft ontdekt of
behoorde te ontdekken aan Frisse Zonwering heeft gemeld. De Particulier verliest in elk
geval zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet
binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Frisse Zonwering
heeft gemeld. Voort verliest De Klant dit recht indien hij niet binnen één jaar na deze
melding de vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.
13. De Klant draagt het risico voor schade als deze is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijze;
c) Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
14. Frisse Zonwering is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van
kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.
15. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie,
dan wordt door Frisse Zonwering eveneens geen garantie verstrekt.
16. Vorderingsrechten van De Zakelijke Klant jegens Frisse Zonwering verjaren uiterlijk na
verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.
17. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis,
waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Frisse
Zonwering leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot de hoogte van het
factuurbedrag van de schadeveroorzakende gebeurtenis vermeerderd met 15% of anders tot
het bedrag waarop de door Frisse Zonwering gesloten beroeps- ofwel
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
18. Indien De Klant voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij
gehouden hierop een beroep te doen en Frisse Zonwering te vrijwaren tot het bedrag van het
eventuele eigen risico.
19. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke
aansprakelijkheid van Frisse Zonwering beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade
die De Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals,
maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens,
verlies van contracten, supplementaire kosten.

9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Frisse
Zonwering geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen,
verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie,
transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen en
ziekte.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Frisse Zonwering opgeschort. Indien
nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden
zijn waardoor het voor Frisse Zonwering onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te
voldoen, is Frisse Zonwering bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant
en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Frisse Zonwering bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel
afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Beëindiging van de overeenkomst
1. Frisse Zonwering heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang
voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere)
voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien:
a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of
zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering
ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in
staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een
schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Frisse
Zonwering verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
3. Art. 7:408 BW is van de overeenkomst uitgesloten.

11. Intellectueel eigendomsrechten
1. Frisse Zonwering behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website
en goederen van Frisse Zonwering zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken
van Frisse Zonwering of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de
houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Frisse Zonwering is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan
een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een
derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in
de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een
overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief
absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Frisse Zonwering haar
hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent nietcontractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het
arrondissement waarin Frisse Zonwering haar hoofdvestiging heeft.

Ontvang een vrijblijvende prijsopgave