+31 (0)318 - 826 051
  • 15 Jaar ervaring
  • Showroom bij u thuis
  • Kwaliteitsmerken
  • 100% Maatwerk
  • Vijf jaar garantie
  • De beste Service

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Frisse Zonwering B.V.

1. Partijen
1. Frisse Zonwering: Frisse Zonwering, gevestigd te Veenendaal aan de Slagvink 68 (3906 AG), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70679002, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Frisse Zonwering:
Website: www.frissezonwering.nl
Email: info@frissezonwering.nl
Telefoonnummer: 0318 – 826 051
Btw-identificatienummer: NL001793944B33
3. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Frisse Zonwering, ongeacht of zij valt onder ‘de zakelijke klant’ of ‘de particulier’.
4. De Particulier: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinde die buiten zijn bedrijfsof beroepsactiviteiten vallen; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Frisse Zonwering.
5. De Zakelijke Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Frisse Zonwering, die niet onder het begrip ‘De Particulier’ valt.

2. Toepasselijkheid
1. Frisse Zonwering verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Frisse Zonwering en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Frisse Zonwering bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds heeft een geldigheidsduur van 30 dagen en is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Frisse Zonwering is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
3. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Frisse Zonwering.
5. Elk aanbod is strikt vertrouwelijk en persoonlijk gericht tot De Klant, De Klant is niet gerechtigd de inhoud van een aanbod met derden te bespreken. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de bedrage (prijzen, boetes, et cetera) redelijk en billijk.
6. Alle opgaven door Frisse Zonwering van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte proefplaatsingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of een andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Frisse Zonwering.
7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Frisse Zonwering een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Frisse Zonwering, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

4. Uitvoering door Frisse Zonwering
1. Frisse Zonwering zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant Frisse Zonwering altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
2. Het staat Frisse Zonwering vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
3. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door De Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Frisse Zonwering de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van De Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Frisse Zonwering dit als een aanvullende opdracht aan De Klant in rekening. Frisse Zonwering mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij De Klant in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Frisse Zonwering zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).
4. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze zich in zijn macht bevinden. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
5. De opslag van de goederen, vanaf het einde van het transport, komt voor rekening en risico van De Klant. Indien de goederen zijn opgeslagen op de bouwplaats voordat het door Frisse Zonwering wordt geplaatst, be- of verwerkt, is De Klant niet gerechtigd de goederen te verplaatsen.
6. Frisse Zonwering behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Frisse Zonwering zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Frisse Zonwering bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Frisse Zonwering worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Frisse Zonwering uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

5. Eigendomsvoorbehoud
1. Elke eigendomsoverdracht op basis van de overeenkomst tussen partijen gaat, mogelijk in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan Frisse Zonwering verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten. De Klant is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
2. De Klant dient, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, Frisse Zonwering tijdig te informeren bij een dreigend faillissement of surseance van betaling of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
3. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van Frisse Zonwering alle benodigde medewerking te leveren waardoor Frisse Zonwering weer onbezwaarlijk over de geleverde (en geïnstalleerde) goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Frisse Zonwering het geleverde te deinstalleren en retour te zenden. Het voorgaande geldt op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder De Klant bevonden, komen voor diens rekening en risico.

6. Verbintenissen van De Klant
1. De Klant stelt Frisse Zonwering in de gelegenheid de opdracht te verrichten. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Frisse Zonwering. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Er zorg voor dragen dat Frisse Zonwering tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van De Klant;
c) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Frisse Zonwering behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
d) Er zorg voor dragen dat Frisse Zonwering beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld. De Klant is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van Frisse Zonwering.
e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Frisse Zonwering dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht;
f) Frisse Zonwering dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel.
g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Frisse Zonwering worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent schoeisel en overige materialen.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant Frisse Zonwering hieromtrent tijdig te informeren. Frisse Zonwering is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Frisse Zonwering nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.
4. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Frisse Zonwering te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Frisse Zonwering zal deze naar zijn beste weten beoordelen en De Klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Frisse Zonwering is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.
5. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
6. De Klant is voor het gebruik van de goederen zelf verantwoordelijk voor handelen volgens de juiste vergunningen, toestemmingen en andere overheidsvoorschriften, zoals bijvoorbeeld inzake brandveiligheid. De Klant aanvaard alle hierbij komende risico’s. Indien Frisse Zonwering voor De Klant werkzaamheden verricht in strijd met zulke voorschriften komen alle risico’s voor verantwoordelijkheid van De Klant.

7. Prijzen en betaling
1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Frisse Zonwering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door De Klant verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Frisse Zonwering gerechtigd alle meerkosten, zoals opslag, reiskosten of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen. Deze regeling geldt afzonderlijk van de regeling in lid 3.
3. In het geval dat met de opdracht meer werk is gemoeid dan bij het aanbod is geschat, is Frisse Zonwering gerechtigd om de aanneemsom met maximaal 10% te verhogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van De Klant.
4. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Frisse Zonwering terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen ten aanzien van De Zakelijke Klant tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw.
6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen. Frisse Zonwering heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang De Klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Frisse Zonwering niet nakomt danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8. Garantie en aansprakelijkheid
Specifiek ten aanzien van de levering van goederen:
1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen.
2. De Klant is gehouden de levering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er geen exoneratie van toepassing is, dan is er derhalve sprake van een gebrek en dient De Klant binnen 8 dagen na levering Frisse Zonwering hieromtrent te informeren. Wanneer De Klant Frisse Zonwering omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op enige remedie.
3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Frisse Zonwering het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde.
4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant Frisse Zonwering omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.
5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien De Klant onjuist of onzorgvuldig gebruik valt te verwijten of in het geval De Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering, eigenhandig wijzigingen in het door Frisse Zonwering geleverde en/of geïnstalleerde aanbrengt of laat aanbrengen.
7. Behoudens aansprakelijkheid van dwingend recht, is Frisse Zonwering bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander naar redelijkheid en in overleg met De Klant, zonder dat De Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Specifiek ten aanzien van de levering van diensten:
8. De Klant is gehouden om het resultaat van de opdracht zo spoedig mogelijk na mededeling dat de opdracht is voltooid te controleren op gebreken.
9. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Frisse Zonwering aan De Klant heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en De Klant dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
a) 10 dagen zijn verstreken nadat De Klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;
b) De Klant het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en De Klant niet binnen 7 dagen het resultaat heeft
geweigerd;
c) De Klant de factuur ten aanzien van de dienst heeft voldaan.
10. Indien De Klant tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan Frisse Zonwering is toe te rekenen, dient Frisse Zonwering binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft De Klant geen recht op enige remedie. De bepalingen, waaronder die omtrent de uitvoering door Frisse Zonwering en verbintenissen van De Klant, van deze algemene voorwaarden zijn op dit werk van toepassing.
11. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van De Klant. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van het geleverde werk, door bijvoorbeeld het niet regelmatig schoonmaken van de goederen, het niet tegengaan van roest, en het niet smeren van de bewegende onderdelen van de goederen.
12. De Zakelijke Klant verliest in elk geval zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 1 maand nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Frisse Zonwering heeft gemeld. De Particulier verliest in elk geval zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk indien hij dit niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Frisse Zonwering heeft gemeld. Voort verliest De Klant dit recht indien hij niet binnen één jaar na deze melding de vordering in rechte aanhangig heeft gemaakt.
13. De Klant draagt het risico voor schade als deze is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b) Onjuistheden in de door De Klant verlangde constructies en werkwijze;
c) Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door De Klant ter beschikking zijn gesteld.
14. Frisse Zonwering is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.
15. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Frisse Zonwering eveneens geen garantie verstrekt.
16. Vorderingsrechten van De Zakelijke Klant jegens Frisse Zonwering verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.
17. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Frisse Zonwering leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot de hoogte van het factuurbedrag van de schadeveroorzakende gebeurtenis vermeerderd met 15% of anders tot het bedrag waarop de door Frisse Zonwering gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
18. Indien De Klant voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Frisse Zonwering te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.
19. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Frisse Zonwering beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die De Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.

9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Frisse Zonwering geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen en ziekte.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Frisse Zonwering opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Frisse Zonwering onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Frisse Zonwering bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Frisse Zonwering bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Beëindiging van de overeenkomst
1. Frisse Zonwering heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien:
a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan Frisse Zonwering verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
3. Art. 7:408 BW is van de overeenkomst uitgesloten.

11. Intellectueel eigendomsrechten
1. Frisse Zonwering behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.
2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van Frisse Zonwering zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Frisse Zonwering of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.
3. Het is Frisse Zonwering toegestaan om afbeeldingen van het (gerealiseerde) ontwerp c.q. de werkzaamheden te gebruiken voor promotiedoeleinden.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Frisse Zonwering is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Frisse Zonwering.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Frisse Zonwering haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent nietcontractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Frisse Zonwering haar hoofdvestiging heeft.

Ontvang een vrijblijvende prijsopgave

Frisse Zonwering